Mindfulness & Meditation Master Instruktør Uddannelse

Hold 6

Mindfulness & meditation, natur & essens – en personlig & faglig vej i livet.

Med valg imellem en integrativ spirituel eller forskningsbaseret tilgang eller en brobyggende kombination af dem begge.

Opstart juni og august 2020.
(Mulighed for tidligere eller senere opstart i 2020 . Kontakt os herom).

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsinstruktør fra 2010-18 på Rigshospitalets Tværfaglige Smerteklinik og Skejby Universitetshospital. Har 6 års mindfulnesslærer uddannelser og 25 års egen meditativ erfaring bag sig.

Bliv Mindfulness & Meditation Master Instruktør med gennemgående fokus på meditativ fordybelse, indre forvandling og solid forankring i hele livet.

Dette er en uddannelse for dig der oplever et dybt ja til at gå vejen selv, og fra dette klare ja, videregive mindfulness & meditation i en nærværende, legende, hjerteligt og tillidsfuld autentisk form.

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i essens og som selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres og livet udfoldes.

Du sammensætter i samarbejde med uddannelseslederen, din egen unikke uddannelse ud fra de udbudte weekendmoduler, retræter, aftenkurser, ene sessioner og supervision, sat i forhold til den målgruppe du efterfølgende ønsker at arbejde med.

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme,
kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve af om vores undervisning er den rette for dig. Fortsætter du på uddannelsen vil retræten tælle med som et modul.
Læs mere om de enkelte moduler / retræter her.

Kom til foredrag og workshops og mød hovedunderviser og uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.
Læs mere her.

 

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur.

I undervisningen vægtes kraftfulde livtag med nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Uddannelsen er bygget op over de 7 års forskningsarbejde Heinrich har har været involveret i på landets største hospitaler, samt erfaringer fra de forrige 5 uddannelseshold og øvrige forløb igennem de seneste 20 år.

Åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner, som er kaldet til en dedikeret rejse ind i livets dybder og højder.

ikon_kontakt

Få uddannelsen helt eller delvist finansieret:
Læs mere her.

Deltagerudtalelser fra tidligere uddannelseshold.
Læs mere her.

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Opstart januar eller april 2020 med mulighed for tidligere eller senere opstart.
 • Varighed mellem minimum 15 måneder og maksimum to år.
 • Mindst 34 fulde undervisnings dage med mulighed for valg imellem alle udbudte kurser og retræter.
 • Heraf minimum to 5-dages gruppe stilheds- eller natur retreats.
 • Mulighed for valg af MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram som deltager & underviser observatør.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • Studiegrupper.
 • I alt minimum 165 timers undervisning over minimum 34 dage.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner efter endt uddannelsesforløb, kan undervise i mindfulness & meditation i f.eks. sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på egne åbne kurser eller i en-til-en sessioner.

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & meditation med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre.

Fundamentet:

At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at man som instruktør, “går vejen selv”, så mindfulness som bevidst nærvær i sind, krop og hjerte, er integreret i underviseren selv”.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces ind i mindfulness, meditation og essensarbejdet, som det afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness til andre.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber kontakt mellem underviser og kursist, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for forvandling og forankring.

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere vågen væren og sindsro og åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på i nuet.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske, meditationspraktiserende og som underviser, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen lægger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren; at gå vejen selv.

Således er det at erhverve sig mindfulness teknikker og redskaber, sekundært i forhold til underviserens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et undervisningsrum der holdes fra egen autentisitet og en dybere integreret forståelse af mindfulness som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Fokus ligger således på at undervise i mindfulness, fra mindfulnes.

Uddannelsen bygger på bl.a. øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention. Bl.a. fra 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg. Hertil føjes øvrige meditationsteknikker og veje til fordybelse fra andre meditative retninger.

Dele af undervisningen foregår i naturens healende rum, således at man som kommende instruktør kan inddrage naturen i sin egen undervisning.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i først og fremmest Fokuseret og Åben opmærksomhed.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, Tonglen, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholder hver deltager et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserollen mv.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og personligt, og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Studiegruppe:
Der er obligatorisk mødepligt og fællestræning i studiegrupper som udgangspunkt en gang mellem hvert modul. Mødegangene bruges til bl.a. at meditere sammen, diskutere teori og litteratur samt træne underviserrollen mv.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum to år fra uddannelsens opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur, gennemføre sit eget undervisningsprojekt samt aflevere den skriftlige opgave. Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste moduls afslutning.

Man har undervejs i uddannelsen mulighed for at undervise f.eks. på sin arbejdsplads, eller at afholde kortere prøvekurser, efter at man har gennemført mindst to moduler og et 5-dages stilhedsretræte.
Selve undervisningsprojektet, der ligger til grund for den samlede vurdering og endelige godkendelse som uddannet underviser, påbegyndes ligedeles efter aftale med uddannelsesleder.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende / gæste undervisere:

Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Overblik – datoer og tider:

Uddannelsen består af minimum 34 dages undervisning fordelt over minimum 18 måneder og maksimum 24 måneder.

Ud af de samlede 34 dages undervisning man selv sammensætter i samarbejde med uddannelsesleder, skal der deltages i minimum to 5-dages stilheds retreats.

Herudover kan bl.a. vælges frit fra nedenstående 4-dages moduler på Strandgården, samt moduler i Natur meditation og i MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.

Desuden vælges imellem øvrige udbudte moduler, kurser og retræter i løbet af 2019 og 2020.
Se kalender for valg af muligheder her.

Datoer for 4-dages moduler med grundlæggende fordybelse og praksistræning på Strandgården, med valgfri internat og fuld forplejning i 2019 og 2020:

Torsdage til søndage den:

24 – 27. september 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet Et frygtløst hjerte – at frisætte svære tilstande. 

26 – 29. november 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet Kriger & Offer – Meditation & Det indre Lederskab.

21 – 24. januar 2021.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet Kærlighed & frihed.

22 – 25. april 2021.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt samt temaet Et frygtløst hjerte – at frisætte svære tilstande. 

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 7:30-20:30. Lørdage kl. 7:30-20:30. Søndage kl. 7:30-14:45. Tiderne er vejledende.

Mødetid og indlogering torsdage mellem kl. 14:30-15:30.

Flere moduler i 2019 og 2020 kan blive tilføjet.

5-dages stilheds- og natur retreats moduler med obligatorisk internat og fuld forplejning:

Vælg imellem den:
10 – 14. juni 2020 (primært fokus på stilhed og sekundært på natur)
eller
12 – 16. august 2020 (primært fokus på natur og sekundært på stilhed).
samt
9 – 13. juni 2021
eller
18 – 22. august 2021.

Onsdage med start fra kl. 14:30 frem til søndage kl. 15:00.
Læs mere om stilheds retreats her.

Flere moduler i 2020 og 2021 kan blive tilføjet.

Læs mere om Natur meditation her.

MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener i Silkeborg og Gentofte.
Deltagelse i MBSR kurser er hensigtsmæssigt såfremt man ønsker at bruge sin uddannelse i arbejdet med stressforebyggelse, reducering eller behandling, samt til inspiration for hvordan man kan opbygge sit eget kursusforløb.

Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning.
Læs mere om MBSR her.

Tilmelding til de enkelte retræter / kurser / moduler er bindende, og eventuel ændring kan kun ske efter særaftale med uddannelsesleder.

Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens moduler og retræter udgør fra ca. kr. 30.000,-  plus forplejning og overnatning efter eget valg.

Prisen varierer desuden efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimum 34 dages obligatoriske undervisning.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

Legat:
Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Grundpriser for modulernes undervisning:

   • 4-dages modul kr. 5.000,-.
   • 5-dages stilheds retræte kr. 5.500,- + obligtorisk forplejning og overnatning.
   • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.900,-. / 4.900,-.

Døgnpriser for overnatning & forplejning på Strandgården og Gomde :

Eget telt i haven kr. 75,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 75,-.
Delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 150,-.
Eneværelse kr. 300,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt fri snacks, frugt, te og kaffe, koster kr. 500,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse. Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

(Der tages forbehold for prisstigning på overnatning og forplejning i takt med at  kursusstederne øger deres priser).

Der er tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilheds- og natur retræterne.

(Alle priser tillægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.
Rate 3 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 5+6
Rate 4 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 7 (+ evt. 8)

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden første modul.
Resterende rater betales senest 6 uger inden de enkelte moduler, dog betales rater for 5-dages stilhedsretræte senest 12 uger inden retræten.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen så længe pladser haves.

Ansøgningen skal indeholde:

   • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
   • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
   • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
   • om du deltager som privat- eller fagperson.
   • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
   • om du ønsker at deltage på retreat i juni eller august i 2020 og 2021.
   • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
   • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
   • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Ved alvorlig sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt indbetalt beløb, fratrukket depositum og de moduler man har deltaget i. Framelding skal ske senest 6 uger inden et modul, der ellers opkræves fuld betaling for.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Kursussteder:

Tilvælger du MBSR 8-ugers forløb, afholdes disse med valg mellem Silkeborg og Gentofte.
Læs mere her.

4-dages moduler samt 5-dages stilheds- og natur retreats, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat og Gomde på Helgenæs ved Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Kurser og retræter i Natur meditation foregår på Gomde på Helgenæs.

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der må være op til 10% fravær i alt på 4-dages modulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats samt ene-retreatet.

Der udleveres kun uddannelsesbevis og retten til at kalde sig “Uddannet Mindfulness & Meditation Master Instruktør”, ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Bemærk at nærværende uddannelse ikke er en MBSR 8-ugers instruktør uddannelse, samt at det ikke er et krav for optagelse at man har været på et MBSR kursus eller andet mindfulness kursus. Men at der er mulighed for at deltage i et MBSR 8-ugers forløb, for at erhverve sig viden om mindfulness i forhold til stress og som inspiration til at bygge sine egne kurser.

Det anbefales at have erfaring med mindfulness & meditation (men er ikke et krav), samt ikke mindst at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til det første modul på Strandgården. Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon 4068 5034  eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Litteratur:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.

Enkelte nye titler kan blive tilføjet.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål vedr. instruktøruddannelsen:

Hvilken faglig baggrund har deltagerne på uddannelsen typisk?
Her listet udvalgte fagbaggrunde for deltagerne fra de fire tidligere hold:
Konsulenter og coaches, arbejdsmiljørepræsentanter, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, ledere, salgschefer, ingeniører, skolelærere, pædagoger, læger, jordemoder, sygeplejersker, akupunktør, kraniosakralterapeuter, yogalærere og mindfulness instruktørere (der ønsker at udvikle deres egen praksis og undervisningskompetencer) med mere. Nogle bruger uddannelsen som faglig udvikling i sit nuværende job, andre til helt at skifte spor i arbejdslivet.

Hvad er der af jobmuligheder efter uddannelsen?
Dette er naturligvis meget individuelt. Deltagere der har afsluttet hele uddannelsen, underviser dels i deres nuværende jobs (som ledere, lærere, læger, behandlere m.m.), og dels udbyder også åbne kurser ved siden af deres normale jobs eller lever fuld tid af at være mindfulness underviser. De uddannede instruktører tilbyder mindfulness undervisning på uddannelsessteder, i sundhedshuse, behandlingsklinikker, skoler, hospitaler, og kursuscentre mm.

Kan alle optages på uddannelsen?
Ja som udgangspunkt. Dog kræves det at man som deltager er i personlig balance. Egentlig erfaring med mindfulness er altså ikke et afgørende krav for deltagelse.

Hvor mange deltagere er der på uddannelsen?
På hold 1-4, har det været mellem 14 og 22 deltagere på hvert hold.

Kommer der flere uddannelseshold fremover?
Uddannelseslederen tager et år / et hold af gangen og annoncerer evt. kommende hold med mindst et halvt års varsel. Nærværende hold er det femte der opstartes.

Når jeg har fulgt hele forløbet og er blevet Uddannet Mindfulness Instruktør, kan jeg så undervise i alle sammenhænge?
Ja som udgangspunkt. Dog er dette også et individuelt anliggende. Bemærk at man ikke uddannes MBSR-instruktør til at varetage 8-ugers MBSR kurser efter international standard fra Center for mindfulness, USA. Dette er en “beskyttet” specifik 2-årig uddannelse, der kun vægter MBSR pædagogikken og den særlige måde at undervise og intervenere på i mindfulness, i kliniske sammenhænge. Men du uddannes til at undervise i mindfulness øvelser der også indgår i f.eks. MBSR kurser samt andre forskningsbaserede interventionsprogrammer, da disse øvelser ikke er unikke / kun bestemt for den type af kurser.

Kan jeg få merit for allerede gennemført mindfulness træning i anden sammenhæng og træde ind på dele af uddannelsen?
Der gives som udgangspunkt ikke merit for modtaget undervisning i anden sammenhæng, men kontakt gerne uddannelseslederen for en individuel vurdering af muligheden.

Jeg bor langt fra kursusstederne på Helgenæs. Kan dele af uddannelsen tages andre steder?
Ja. Dit eget undervisningsprojekt på 20 timer kan afvikles hvor det passer dig bedst, samt alene-retreatet på minimum 36 timer og dit eventuelle MBSR 8-ugers forløb.

Der udbydes rigtig mange kurser og uddannelser i mindfulness. Hvorfor lige vælge dette?
Dette spørgsmål er meget vigtigt og jeg vil derfor bede dig om at bruge god tid til selv at finde svar herpå. Mit ønske er at du vil undersøge markedet godt, deltage i foredrag og eventuelt mindre kurser hos forskellige udbydere og meget gerne have en personlig samtale med vedkommende der udbyder uddannelsen. For at få en fornemmelse af i hvilken sammenhæng og hos hvilken underviser, du oplever at kunne få dine behov for personlig og faglig udvikling mest fyldestgjort.

Jeg kan således kun anbefale dig at kontakte mig for personlig samtale, opleve et foredrag eller deltage i f.eks. et MBSR 8-ugers kursus eller weekendkursus, inden endelig tilmelding.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt