Mindfulness & Meditation Basis Instruktør Uddannelse

Hold 6

Mindfulness & meditation, natur & essens – en personlig & faglig vej i livet.

Opstart januar 2020.
(Mulighed for tidligere eller senere opstart. Kontakt os herom).

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsinstruktør fra 2010-18 på Rigshospitalets Tværfaglige Smerteklinik og Skejby Universitetshospital. Har 6 års mindfulnesslærer uddannelser og 25 års egen meditativ erfaring bag sig.

Bliv Mindfulness & Meditation Basis Instruktør på en uddannelse med et gennemgående fokus på egen meditativ fordybelse, indre forvandling og solid forankring i hele livet, personligt, familiært og fagligt, betydende at leve fra sin sande kerne, sin essens i livet.

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i essens, og som selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres og livet udfoldes.

Uddannelsen tilbydes som “mentorforløb”, hvor den enkelte deltager i samarbejde med uddannelselederen, sammensætter sin egen unikke uddannelse ud fra de udbudte weekendmoduler, retræter, aftenkurser, ene sessions og supervision, sat i forhold til den målgruppe man efterfølgende ønsker at arbejde med.

En uddannelse for dig der oplever et dybt ja til at gå vejen selv, og fra dette klare ja, videregive mindfulness & meditation i en nærværende, legende, hjerteligt og tillidsfuld autentisk form.

Efter basisuddannelsen kan fortsættes på overbygning frem mod at blive Mindfulness & Meditation Master Instruktør.
Læs mere her.

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen med opstart til januar 2020, eller så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession samt på MBSR 8-ugers forløb i Silkeborg og Gentofte mm.).

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme,
kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve om vores undervisning er den rette for dig. Fortsætter du herefter på uddannelsen, vil retræten tælle som et modul.
Læs mere om de enkelte moduler / retræter her.

 

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur.

I undervisningen vægtes væren i nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Uddannelsen er åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker etc., og som er villige til en dedikeret rejse ind i livet dybder og højder og den menneskelige essens.

Uddannelsens indhold er bygget op over de 7 års forskningsarbejde Heinrich har har været involveret i på landets største hospitaler, samt erfaringer fra de forrige 5 uddannelseshold og øvrige forløb igennem de seneste 20 år.

Uddannelsens weekendmoduler og retræter finder først og fremmest sted i unikke rammer på Strandgården nær vandet.

Desuden mulighed for at dele af undervisningen kan tages i andre dele af landet, bl.a. i Silkeborg og Gentofte.

At være i internat (frivilligt på de fleste moduler), giver tid og plads til egen fordybelse, forvandling, fornyelse og forankring.

Dele af undervisningen foregår i naturen og der kan tilvælges mere natur efter den enkeltes interesse.

ikon_kontakt

Få uddannelsen helt eller delvist finansieret:
Læs mere her.

Deltagerudtalelser fra tidligere uddannelseshold.
Læs mere her.

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart.
 • Varighed mellem minimum 12 og maksimum 15 måneder.
 • Minimum 21 fulde undervisnings dage med mulighed for valg imellem alle udbudte kurser og retræter.
 • Heraf mindst et 5-dages gruppe stilheds- eller natur retreat.
 • Mulighed for valg af moduler i Natur meditation.
 • Mulighed for valg af MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram som deltager & underviser observatør.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • Studiegrupper.
 • I alt minimum 110 timers undervisning over minimum 21 dage.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker, efter endt basis uddannelsesforløb kan undervise i grundlæggende mindfulness & meditation i f.eks. sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på egne åbne kurser eller i en-til-en sessioner.

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & meditation med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.

Fundamentet:

At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at man som instruktør, “går vejen selv”, så mindfulness som bevidst nærvær i sind, krop og hjerte, er integreret i underviseren selv”.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces ind i mindfulness, meditation og essensarbejdet, som det afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness til andre.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber kontakt mellem underviser og kursist, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for forvandling og forankring.

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere vågen væren og sindsro og åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på i nuet.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske, meditationspraktiserende og som underviser, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren; at gå vejen selv.

Således er det at erhverve sig mindfulness teknikker og redskaber, sekundært i forhold til underviserens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et undervisningsrum der holdes fra egen autentisitet og en dybere integreret forståelse af mindfulness som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Fokus ligger således på at undervise “i mindfulness, fra mindfulness”.

Uddannelsen bygger på bl.a. øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention. Bl.a. fra 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc. Hertil føjes øvrige meditationsteknikker og veje til fordybelse fra andre meditative retninger.

Dele af undervisningen foregår i naturens healende rum, således at man som kommende instruktør kan inddrage naturen i sin egen undervisning.

Konkrete øvelser der trænes på uddannelsen til videreformidling er bl.a.; kropsscanning, hjertemeditationer, forskellige teknikker indenfor fokuseret mindfulness (bl.a. åndedrætsobservation), neutral iagttagelse /åbent nærvær, zen walk / walking meditation, mindful movements , Metta (kærlig-venlighed, Karuna (medfølelse, selvomsorg etc.) , natur meditation og andre meditations praktikker med mere.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Målgruppe:

Private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere, coaches, HR-ansvarlige, ledere, sports mentaltrænere, konsulenter, yogalærere etc.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.
Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed. Også kaldet shamatha, vipassana og choiseless awareness mm.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Livsvækst-praksis:
Som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. kropsterapi træning, drømmearbejde og indre kreative processer mm.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Teachers Training:
At opbygge undervisningsprogrammer og at undervise enkeltpersoner og grupper i mindfulness.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholder hver deltager et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserollen mv.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og personligt, og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Studiegruppe:
Der er obligatorisk mødepligt og fællestræning i studiegrupper som udgangspunkt en gang mellem hvert modul. Mødegangene bruges til bl.a. at meditere sammen, diskutere teori og litteratur samt træne underviserrollen mv.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført basis uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum halvandet år fra uddannelses opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur, gennemføre sit eget undervisningsprojekt samt aflevere den skriftlige opgave. Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste moduls afslutning.

Man har undervejs i uddannelsen mulighed for at undervise f.eks. på sin arbejdsplads, eller at afholde kortere prøvekurser, efter at man som udgangspunkt har gennemført mindst 8-dages undervisning og et 5-dages stilhedsretræte.
Selve undervisningsprojektet, der ligger til grund for den samlede vurdering og endelige godkendelse som uddannet underviser, påbegyndes ligedeles efter aftale med uddannelsesleder. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende / gæste undervisere:

Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Overblik – datoer og tider:

Uddannelsen består af minimum 21 dages undervisning fordelt over minimum 12 og maksimum 15 måneder.

Ud af de samlede 21 dages undervisning man selv sammensætter i samarbejde med uddannelsesleder, skal der deltages i minimum et 5-dages stilheds retreats.

Herudover kan bl.a. vælges frit fra nedenstående 4-dages moduler på Strandgården, samt moduler i Natur meditation og i MBSR 8-ugers stressreducerings programmet med mere.

Desuden kan vælges imellem øvrige udbudte moduler, kurser og retræter i løbet af 2019 og 2020.
Se kalender for valg af muligheder her.

Datoer for 4-dages moduler med grundlæggende fordybelse og praksistræning på Strandgården, med valgfri internat og fuld forplejning i 2019 og 2020:

Torsdage til søndage den:

24 – 27. oktober 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet: Meditation & Det indre lederskab.

28. november – 1. december 2019.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet Vågne hjerte, vilde sjæl.

23 – 26. januar 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet Kærlighed & Frihed.

16 – 19. april 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet Et frygtløst hjerte – at frisætte svære tilstande.

24 – 27. september 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Moduler med denne beskrivelse varierer i indhold trods samme overskrift).

26 – 29. november 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Moduler med denne beskrivelse varierer i indhold trods samme overskrift).

21 – 24. januar 2021.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

18 – 21. marts 2021.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 7:30-20:30. Lørdage kl. 7:30-20:30. Søndage kl. 7:30-14:45. Tiderne er vejledende.

Mødetid og indlogering torsdage mellem kl. 14:30-15:30.

Flere moduler i 2020 og 2021 kan blive tilføjet.

5-dages stilhed- og natur retreats moduler med obligatorisk internat og fuld forplejning:

Vælg imellem den:
10 – 14. juni 2020 (primært fokus på stilhed og sekundært på natur)
eller
12 – 16. august
 2020 (primært fokus på natur og sekundært på stilhed).

Onsdage med start fra kl. 14:30 frem til søndage kl. 15:00.
Læs mere om retreats her.

Læs mere om Natur meditation her.

MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener i Silkeborg og Gentofte. Deltagelse i MBSR kurser er hensigtsmæssigt såfremt man ønsker at bruge sin uddannelse i arbejdet med stressforebyggelse, reducering eller behandling, samt til inspiration for hvordan man kan opbygge sit eget kursusforløb.

Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning.
Læs mere om MBSR her.

Tilmelding til de enkelte retræter / kurser / moduler er bindende, og eventuel ændring kan kun ske efter særaftale med uddannelsesleder.

Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens moduler og retræter udgør fra ca. kr. 22.000,-  plus forplejning og overnatning.

Prisen varierer desuden efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimum 21 dages obligatoriske undervisning.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

For at opnå rabatten kan du vælge at betale for 21 dages undervisning selvom du endnu ikke har fuldt overblik over de moduler du ønsker at deltage på, men vælger at tilmeldte et eller flere moduler af gangen.

Legat:
Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Grundpriser for modulernes undervisning:

 • 4-dages modul kr. 5.000,-.
 • 5-dages stilhed- og natur retræter kr. 5.500,- + obligtorisk forplejning og overnatning.
 • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.800,-. / 4.800,-.

Priser i øvrigt for overnatning og forplejning:

Døgnpriser for overnatning på Strandgården og Gomde:
Eget telt i haven kr. 75,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 75,-.
Delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 150,-.
Eneværelse kr. 300,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Døgnpriser for forplejning Strandgården:
Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt fri frugt, snacks, te og kaffe, koster kr. 500,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse. Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

(Der tages forbehold for prisstigning på overnatning og forplejning i takt med at  kursusstederne øger deres priser).

Der er tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilhedsretræterne.

(Alle priser tillægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.
Rate 3 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 5+(evt. 6).

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden første modul.
Resterende rater betales senest 6 uger inden de enkelte moduler, dog betales rater for 5-dages stilhedsretræte senest 12 uger inden retræten.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
 • om du ønsker at deltage på obligatorisk 5-dages retreat i juni eller august i 2020.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Ved alvorlig sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt indbetalt beløb, fratrukket depositum og de moduler man har deltaget i. Framelding skal ske senest 6 uger inden et modul, der ellers opkræves fuld betaling for.

Kursussteder:

Tilvælger du MBSR 8-ugers forløb, afholdes disse med valg mellem Silkeborg og Gentofte.
Læs mere her.

4-dages moduler samt 5-dages stilheds- og natur retreats, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat og Gomde på Helgenæs ved Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Kurser og retræter i Natur meditation foregår på naboejendommen Gomde.

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der må være op til 10% fravær i alt på 4-dages modulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats samt ene-retreatet.

Der udleveres kun uddannelsesbevis og retten til at kalde sig “Uddannet Mindfulness & Meditation Basis Instruktør”, ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Bemærk at nærværende uddannelse ikke er en MBSR 8-ugers instruktør uddannelse, samt at det ikke er et krav for optagelse at man har været på et MBSR kursus eller andet mindfulness kursus. Men at der er mulighed for at deltage i et MBSR 8-ugers forløb, for at erhverve sig viden om mindfulness i forhold til stress og som inspiration til at bygge sine egne kurser.

Det anbefales at have erfaring med mindfulness & meditation (men er ikke et krav), samt ikke mindst at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til det første modul. Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon 4068 5034  eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Udtalelser fra tidligere deltagere:

Læs mere her.

Litteratur:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.

Enkelte nye titler kan blive tilføjet.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål vedr. instruktøruddannelsen:

Hvilken faglig baggrund har deltagerne på uddannelsen typisk?
Her listet udvalgte fagbaggrunde for deltagerne fra de fire tidligere hold:
Konsulenter og coaches, arbejdsmiljørepræsentanter, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, ledere, salgschefer, ingeniører, skolelærere, pædagoger, læger, jordemoder, sygeplejersker, akupunktør, kraniosakralterapeuter, yogalærere og mindfulness instruktørere (der ønsker at udvikle deres egen praksis og undervisningskompetencer) med mere. Nogle bruger uddannelsen som faglig udvikling i sit nuværende job, andre til helt at skifte spor i arbejdslivet.

Hvad er der af jobmuligheder efter uddannelsen?
Dette er naturligvis meget individuelt. Deltagere der har afsluttet hele uddannelsen, underviser dels i deres nuværende jobs (som ledere, lærere, læger, behandlere m.m.), og dels udbyder også åbne kurser ved siden af deres normale jobs eller lever fuld tid af at være mindfulness underviser. De uddannede instruktører tilbyder mindfulness undervisning på uddannelsessteder, i sundhedshuse, behandlingsklinikker, skoler, hospitaler, og kursuscentre mm.

Kan alle optages på uddannelsen?
Ja som udgangspunkt. Dog kræves det at man som deltager er i personlig balance. Egentlig erfaring med mindfulness er altså ikke et afgørende krav for deltagelse.

Hvor mange deltagere er der på uddannelsen?
På hold 1-4, har det været mellem 14 og 22 deltagere på hvert hold.

Kommer der flere uddannelseshold fremover?
Uddannelseslederen tager et år / et hold af gangen og annoncerer evt. kommende hold med mindst et halvt års varsel. Nærværende hold er det femte der opstartes.

Når jeg har fulgt hele forløbet og er blevet Uddannet Mindfulness Instruktør, kan jeg så undervise i alle sammenhænge?
Ja som udgangspunkt. Dog er dette også et individuelt anliggende. Bemærk at man ikke uddannes MBSR-instruktør til at varetage 8-ugers MBSR kurser efter international standard fra Center for mindfulness, USA. Dette er en “beskyttet” specifik 2-årig uddannelse, der kun vægter MBSR pædagogikken og den særlige måde at undervise og intervenere på i mindfulness, i kliniske sammenhænge. Men du uddannes til at undervise i mindfulness øvelser der også indgår i f.eks. MBSR kurser samt andre forskningsbaserede interventionsprogrammer, da disse øvelser ikke er unikke / kun bestemt for den type af kurser.

Kan jeg få merit for allerede gennemført mindfulness træning i anden sammenhæng og træde ind på dele af uddannelsen?
Der gives som udgangspunkt ikke merit for modtaget undervisning i anden sammenhæng, men kontakt gerne uddannelseslederen for en individuel vurdering af muligheden.

Jeg bor langt fra kursusstederne på Helgenæs. Kan dele af uddannelsen tages andre steder?
Ja. Dit eget undervisningsprojekt på 20 timer kan afvikles hvor det passer dig bedst, samt alene-retreatet på minimum 36 timer og dit eventuelle MBSR 8-ugers forløb.

Der udbydes rigtig mange kurser og uddannelser i mindfulness. Hvorfor lige vælge dette?
Dette spørgsmål er meget vigtigt og jeg vil derfor bede dig om at bruge god tid til selv at finde svar herpå. Mit ønske er at du vil undersøge markedet godt, deltage i foredrag og eventuelt mindre kurser hos forskellige udbydere og meget gerne have en personlig samtale med vedkommende der udbyder uddannelsen. For at få en fornemmelse af i hvilken sammenhæng og hos hvilken underviser, du oplever at kunne få dine behov for personlig og faglig udvikling mest fyldestgjort.

Jeg kan således kun anbefale dig at kontakte mig for personlig samtale, opleve et foredrag eller deltage i f.eks. et MBSR 8-ugers kursus eller weekendkursus, inden endelig tilmelding.

Retningslinjer for uddannelsen:

Læs mere her.

Priseksempler for fuld uddannelse:

Betaling for 34 dages undervisning:

4 weekendmoduler på i alt 16 dage udgør kr. betalt over rater.
2 stilhedsretreats på i alt 10 dage udgør kr. betalt over rater.
1 natur meditations moduler på i alt 4 dage udgør kr. betalt over rater.
1 MBSR forløb på i alt 4 dage udgør kr. betalt over rater.

I alt 34 dages undervisning over 18-24 måneder udgør kr. betalt over rater.

Rabat! Ved samlet betaling for fuld undervisningsafgift ved tilmelding, fratrækkes betaling 10%.

Valgfri tilkøb af overnatning og fuld forplejning for ovennævnte eksempel med 23 kursusdøgn i internat:

Overnatning i telt/sal udgør kr. 75,- per døgn, i alt kr.
Overnatning i dobbeltværelse udgør kr. 150,- per døgn, i alt kr.
Overnatning i eneværelse udgør kr. 300,- per døgn, i alt kr.

Fuld forplejning udgør kr. 500,- i døgnet, i alt kr.

Der ydes ikke 10% rabat på overnatning og forplejning ved tilmelding.

Bemærk at man ikke skal vælge samme overnatningsform eller fuld forplejning på alle modulerne. Man kan således vælge at sove f.eks. i telt på nogle af modulerne og på eneværelse på andre, samt kun tilvælge forplejning på udvalgte moduler.

Dog er overnatning og fuld forplejning på 5-dages stilheds retreats obligatorisk.

Tilmelding til de enkelte valg er bindende og kan eventuelt kun ændres efter aftale med uddannelsesleder. Det kan ikke garanteres at man får sit overnatningsønske opfyldt på alle moduler og retræter, da dette afhænger af deltagerantal og overnatningsønsker.

Værelser fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt